K O R K I - 3 5    


Niektóre kapsle (zwykle te najstarsze) mają naturalną uszczelkę korkową - wyprodukowaną z kory dębu korkowego (Quercus suber).

A U S T R A L I A

C H I L E

H I S Z P A N I A

J A P O N I A

N O R W E G I A

P O L S K A

S Ł O W A C J A

W Ł O C H Y

USA