I

IAPT
skrót - International Association for Plant Taxonomy and Nomenclature - Międzynarodowy Organizacja dla Systematyki i Nomenklatury Roślin w Ultrechcie

ib., ibid.
skróty od ibidem - tamże (przy ponownym cytowaniu literatury)

ic.
skrót od icon - obraz, wyobrażenie, ilustracja

ICBN
skrót - International Code for Botanical Nomenclature - Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Zawiera ścisłe zasady opisywania i nazywania roślin. Uchwalony przez Międzynarodowy Kongres Botaniczny (Paryż 1967) tekst był wielokrotnie uzupełniany, ulepszany i modyfikowany przez kolejne, zbierające się co kilka lat Kongresy

ICNCP
skrót - International Code of Nomenclature for Cultivar Plants - Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Roślin Hodowlanych (jw. dotyczy roślin wyhodowanych przez człowieka)

id.
skrót od idem - ten sam, tenże

i.e.
skrót od id est - to jest, to znaczy

Importy
importowane rośliny - pochodzące ze stanowisk naturalnych, w większości są to rośliny wywiezione nielegalnie, p. także CITES

in
"w" - stosuje się gdy nazwa rośliny wraz z opisem (lub powołaniem się na opis) została opublikowana przez jednego autora w pracy innego autora (wtedy oba nazwiska łączymy wyrazem in)
np. Echinocereus sileri Engelmann in Coulter, Contr.U.S.Herb. 3.376,1896 - oznacza, że opis rośliny (ob. Pediocactus) został opublikowany przez G.Engelmanna w pracy J.M.Coultera, Contributions of the U.S. Herbarium of Washington.

incl.
skrót od inclusive - włącznie, włącznie z

ined.
skrót od ineditus - (jeszcze) nie wydany, niepublikowany, np. Opuntia campii Baker & Pinkava ined. oznacza że w chwili powoływania się na tę nazwę nie została ona jeszcze opublikowana
p. wyrażenie comb.nov.ined.

Infekcyjne choroby
p. choroby infekcyjne

Insektycydy
p. środki owadobójcze

Integument
p. osłonka zalążka

International Code for Botanical Nomenclature
p. ICBN

Inwazyjne choroby
p. choroby inwazyjne

IOS
International Organisation for Succulent Plant Study - Międzynarodowa Organizacja dla badania Sukulentów - grupuje badaczy i entuzjastów sukulentów, których celem jest propagowanie badań sukulentów i informacja poprzez konferencje i publikacje

ISI
International Succulent Introduction (poprzednio International Succulent Institute) - organizacja, której celem jest wprowadzanie do uprawy nowych sukulentów, rośliny oferowane do sprzedaży pochodzą z hodowli zapoczątkowanych z nasion i odrostów gromadzonych w terenie przez botaników i badaczy roślin

Isosyntyp
p. izosyntyp

Isotyp
p. izotyp

Izosyntyp
to każdy z dubletów syntypu

Izotyp (isotyp)
(dublet holotypu) każdy okaz (lub jego element) pochodzący z tego samego zbioru (dokonanego w tym symym czasie), co okaz który posłużył przy opisie botanicznym rośliny (holotyp)